Unfortunately, on the 11/08/2016 Mike the creator and owner of Anna-Kiss passed away therefore Anna-kiss.com website will cease operating at the end of august 2016. If you wish to contact anna-kiss.com for any reason you can do so until the end August 2016 via info@anna-kiss.com

Malheureusement , le 08/11/2016 Mike le créateur et propriétaire de Anna -Kiss est décédé donc Anna-kiss.com site cessera d'exploitation à la fin du mois d'août 2016. Si vous souhaitez contacter anna-kiss.com pour une raison quelconque vous pouvez le faire jusqu'à la fin Août 2016 via info@anna-kiss.com

Helaas , op de 2016/11/08 Mike de oprichter en eigenaar van Anna -Kiss overleden daarom Anna-kiss.com website zal haar activiteiten stopzet aan het einde van augustus 2016. Wilt u contact opnemen met anna-kiss.com om welke reden kunt u dit doen tot eind augustus 2016 via info@anna-kiss.com

Leider deshalb bestanden , auf der 2016.11.08 Mike der Schöpfer und Besitzer von Anna -Kiss weg Anna-kiss.com Website aufhören wird am Ende des August -Betriebs 2016. Wenn Sie anna-kiss.com aus irgendeinem Grund zu kontaktieren Sie können dies tun, bis Ende August 2016 über info@anna-kiss.com

Tyvärr , om 2016/11/08 Mike skapare och ägare av Anna - Kiss avled därför Anna-kiss.com webbplats kommer att upphöra drift i slutet av augusti 2016. Om du vill kontakta anna-kiss.com av någon anledning kan du göra det fram till slutet augusti 2016 via info@anna-kiss.com